Nasza rekrutacja

kartę wypełniają Rodzice lub Opiekunowie prawni dziecka

Karta zgłoszenia ucznia do
Szkoły Podstawowej Kreatywni w Rumi
na rok szkolny

pola wymagane *

1. Wybierz opcję *
2. Dane osobowe ucznia
3. Adres zamieszkania ucznia
4. Adres zameldowania ucznia
wypełniamy jeżeli adres jest inny niż zamieszkania
5. Dane rodziców / opiekunów prawnych
Matka / Opiekun prawny
Ojciec / Opiekun prawny
6. Obwód szkolny ucznia
7. Czy dziecko ma uczestniczyć w zajęciach religii? *
8. Informacje o stanie zdrowia dziecka
alergie, problemy rozwojowe, inne
9. Rodzice / Opiekunowie prawni
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach (w tym autokarowych) i spacerach poza teren Szkoły Podstawowej KREATYWNI w Rumi *
Wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku mojego dziecka z zajęć organizowanych i przeprowadzanych przez Szkołę Podstawową KREATYWNI na stronie internetowej placówki www.kreatywnirumia.edu.pl *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie do celów związanych z realizacją zadań statutowych Szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). *
Oświadczam , że zapoznałam(em) się ze Statutem, oraz Regulaminami obowiązującymi w Szkole Podstawowej KREATYWNI w Rumi *
10. Pouczenie
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Dyrektor Szkoły może zarządzać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w Karcie Zgłoszenia.
11. Wysłanie zgłoszenia
Zaznacz pole „I’m not a robot” i naciśnij „wyślij” w celu wysłania zgłoszenia. *